Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (toanbinhhl07@yahoo.com.vn)
 • (0983 463 471)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  MẤY GIỜ RỒI NHỈ

  ĐỒNG HỒ

  Lấy Code

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  de HSG lop 8

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: de thi
  Người gửi: Nguyễn Xuân Đình (trang riêng)
  Ngày gửi: 20h:56' 28-05-2012
  Dung lượng: 40.5 KB
  Số lượt tải: 383
  Số lượt thích: 0 người
  Đề kiểm định chất lượng học sinh giỏi
  Môn: Tiếng Anh 8 – Năm học 2008 – 2009
  Thời gian làm bài: 120 phút

  Bài I: Tìm từ có cách đọc khác ở phần gạch chân trong mỗi câu sau (2 điểm)
  1) A. honest B. hour C. honor D. huour
  2) A. deaf B. beat C. lead D. teach
  3) A. there B. thank C. youth A. thirsty
  4) A. fund B. upset C. tutor D. rug
  5) A. safe B. mall C. nature D. face
  6) A. option B. information C. quention D. invitation
  7) A. choos B. chemistry C. character D. child
  8) A. invited B. liked C. ended D. wanted
  9) notice B. grow C. ghost D. lost
  10) like B. wide C. oponion D. file
  Bài II: Chia động từ trong ngoặc(3 điểm).
  1. Yester day, I (1. spend) ……………… two hours (2. do)………… the homeword.
  2. The thiefs (3. catch)…………….. when the (4. leave)………….. the bank.
  3. Two hors ago, Mrs Brown (5. have)………… Alice (6. take)……….. her son to the school.
  4. How many times you (7. be)………… to Ho Chi Minh City?
  5. The moon (8. move)……………… around th earth.
  6. Next summer, my parents wil let me (9. visit)…………….. my grand father.
  7. How about (10. go)……………… to the zoo?
  Bài III: Điền một giới từ thích hợp vào chỗ trống(2 điểm).
  1. She went out the room………………….. saying a word.
  2. The life in the countryside is changing…………. Better.
  3. She was born……………… 2 o’clock …………….. 18th July.
  4. Mary is thinking……………… importing fowers………….. China.
  5. They are traveling……………….. the airport…………….. a bus.
  6. I am afraid………………. Ghost.
  7. The fight………………... deforestation is very important.
  Bài IV. Cho dạng đúng của từ trong ngoặc (3 điểm).
  1. Ha Long Bay is in………………… VietNam (north).
  2. The wild animals are being…………………..(appear).
  3. I couldn’t find any………………. between the tow picture (different).
  4. She is a ……………… she sells flowers at a shop in Canada (flower).
  5. Long put…………… on that towel to stop the bleeding (press).
  6. The question isn’t good. It’s ………….. to ask (import).
  7. His father soon died of a ……………… heart (break).
  8. Don’t let the child go out because it’s……………. (wind).
  9. I am going to have a……………… check-up next Monday (medicine).
  10. The knife is ……………… it can cut everything (use).
  Bài V : Chọn đáp án đúng .(2 điểm)
  1. I finish ………….. the book and went to bed.
  A. read B. to read C. reading D. reads
  2. That man can tell us where …………….
  A. does John live B. is John living C. John lives D. John live
  3. …………… clothes do you prefer, T- shirt or pullover?
  A. Which B. What C. Where D. How
  4. Can you …………… your paper with you when I come there, please?
  A. collect B. bring C. get D. take
  5. Smoking is harmful …………….. your health.
  A. on B. for D. about C. to
  6. Do you find anything …………….. there?
  A. interested B. useful C. bored D. easily
  7. Ann is very busy these days. She has …………… free time.
  A. a little B. few C. a few D. little
  8. It’s raining very ……………
  A.wet B. badly C. hard D. firmly
  9. A new shoppig is ……………. In my neighborhood today.
  A. being opened B. opened C. opening D. be opened
  10. The stolen machines were ………………. a lot of money.
  A. valued B. cost C. price D. worth

  Bài VI : Viết lại các câu sau theo gợi ý kh
   
  Gửi ý kiến