Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (toanbinhhl07@yahoo.com.vn)
 • (0983 463 471)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  MẤY GIỜ RỒI NHỈ

  ĐỒNG HỒ

  Lấy Code

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  de ktra anh 6

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: de thi
  Người gửi: Nguyễn Xuân Đình (trang riêng)
  Ngày gửi: 20h:58' 28-05-2012
  Dung lượng: 42.5 KB
  Số lượt tải: 352
  Số lượt thích: 1 người (Hfgt Yudu Ykfk)
  Kiểm tra Tiếng Anh 6
  TRẮC NGHIỆM
  How ………………….. to work? - She travels by car.
  A. do he travel B. she travels C. he travels D. does she travel
  2. Which ……………. are you in? - 6D
  A. grade B. class C. floor D. classroom
  3. ……………….. classes do you have on Monday?
  A. where B. how C. which D. when
  4. My house is………………. the movie theater.
  A. next B. next to C. near to D. between
  5. Odd one out
  A. big B. small C. old D. well
  6. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others.
  A. bakery B. lake C. place D. village
  7. Choose the word which has the main stress differently from the others.
  A. river B. between C. village D. opposite
  8. Does he play soccer? – No, he …………………
  A. don’t B. doesn’t C. do D. does
  9. This is…………..English book.
  A. a B. an C. you D. she
  10. ……………………… morning exercises every day?
  A. Do you do B. Are you do C. You do D. Are you
  11. The opposite of “big” is…………..
  A. quiet B. small C. noise D. beautiful
  12. Hoa’s house is not near her school, so she goes to school………………….
  A. on foot B. by bike C. by a bike D. on bus
  13. My friends and I ………………………. Soccer after school.
  A. plays B. play C. do play D. doesn’t play.
  14. There is a well……………… Minh”s house.
  A. next B. behind C. near to D. in front
  15. There ………… a pen, a notebook and an eraser on the desk.
  A. are B. is C. have D. has
  16. Odd one out
  A. doctor B. hospital C. teacher D. businessman
  17. Choose the word which has the main stress differently from the others
  A. restaurant B. today C. soccer D. doctor
  18. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others
  A. day B. lake C. tall D. plane
  19. They are good students. ……………………… books are new.
  A. They B. These C. Their D. Those
  20. I am in class 6A. ……………….. about you?
  A. What B. Why C. Which D. Who
  21. The children………………… games now.
  A. play B. are playing C. is playing D. plays
  22. Be careful! The teacher……………………… at you.
  A. look B. is looking C. are looking D. looks
  23. You …………….. drive this car.
  A. can B. do C. has D. look
  24. Minh ………………………. A breakfast at present.
  A. is haveving B. is having C. having D. are having
  25. Where are they doing? – They……………….to the bank.
  A. is doing
   
  Gửi ý kiến